دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش کار کامل کنترل فرایند

گزارش کار کامل کنترل فرایند گزارش کار کامل کنترل فرایند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,042 تومان

گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC

گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي

گزارش کار دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي گزارش کار دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار پمپ سانتريفيوژ و پمپ محوری

گزارش کار پمپ سانتريفيوژ و پمپ محوری گزارش کار پمپ سانتريفيوژ و پمپ محوری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار هيدروليك (ضربه جت )

گزارش کار هيدروليك (ضربه جت ) گزارش کار هيدروليك (ضربه جت ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا) گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي

گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار تعیین درجه واکنش

گزارش کار تعیین درجه واکنش گزارش کار تعیین درجه واکنش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار ازمایش جذب و دفع

گزارش کار ازمایش جذب و دفع گزارش کار ازمایش جذب و دفع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار برج آکنده

گزارش کار برج آکنده گزارش کار برج آکنده  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار برج های سینی دار

گزارش کار برج های سینی دار گزارش کار برج های سینی دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گاز کروماتوگرافی جرمی GC-Mass

گاز کروماتوگرافی جرمی   GC-Mass گاز کروماتوگرافی جرمی   GC-Mass ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب )

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار استخراج جامد - مایع

گزارش کار استخراج جامد - مایع گزارش کار استخراج جامد - مایع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان
تعداد صفحه(11):